இலக்கண உருவாக்கத்தில் தொழிற்பெயர்

ஆயின் தொழிற்பெயர் யாது, அதன். இலக்கணம் யாது என்பது பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை . புள்ளி மயங்கியலில், ஞகரம் ஒற்றாக ஈற்றில் நிற்கும்.

இலக்கண உருவாக்கத்தில் தொழிற்பெயர் - Related Documents

இலக்கண உருவாக்கத்தில் தொழிற்பெயர்

ஆயின் தொழிற்பெயர் யாது, அதன். இலக்கணம் யாது என்பது பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை . புள்ளி மயங்கியலில், ஞகரம் ஒற்றாக ஈற்றில் நிற்கும்.

தொழிற்பெயர் - Shanlax International Journals

இலக்கண விளக்கம் முதனிலை இல்லாமலும் தொழிற்பெயர் வரும் என்ற. விளக்கத்தைத் தருகின்றது. "முதனிலை யின்றியுத் தொழிற்பெயர் ...