Làm Thử Nghiệm DOB

s c. sẽ c c c m t loại thuốc c tên là Dobutamine. Nó sẽ làm cho nh p tim của mạnh ơ và nhanh hơ g úc m nghiệm. sẽ nằm trên gi ờng g úc nghiệm. Khi thực hi ̣n ...

Làm Thử Nghiệm DOB - Related Documents

Làm Thử Nghiệm DOB

s c. sẽ c c c m t loại thuốc c tên là Dobutamine. Nó sẽ làm cho nh p tim của mạnh ơ và nhanh hơ g úc m nghiệm. sẽ nằm trên gi ờng g úc nghiệm. Khi thực hi ̣n ...