இலக்கண குறிப்பு pdf

இலக்கண உருவாக்கத்தில் தொழிற்பெயர்

ஆயின் தொழிற்பெயர் யாது, அதன். இலக்கணம் யாது என்பது பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை . புள்ளி மயங்கியலில், ஞகரம் ஒற்றாக ஈற்றில் நிற்கும்.

கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு

தலைமைச் செயலக அலுவலகக் கையேடு. ... பவானிசாகரிலுள்ள அரசு அலுவலர். பயிற்சி ... பணியில் அடங்கிய புள்ளியியலாளர், கிராம நிர்வாக.